Mudeli info

Sissejuhatus

ETIM klassifikatsiooni mudelis on järgmised kategooriad ja elemendid:

  • Tootegrupid
  • Tooteklassid
  • Sünonüümid (võtmesõnad)
  • Omadused
  • Väärtused
  • Ühikud

Juhime tähelepanu, et kõik klassid, omadused, väärtused ja ühikud omavad selget ja kordumatut indeksit, mis ei sõltu kasutatavast keelest; kõikide ühikute kirjeldused on siiski keelest sõltuvad. 

Grupp

ETIMi mudel on kaheastmelise klassifikatsiooniga mudel. Need kaks taset määravad toodete grupid ja klassid ning iga tooteklass on seotud ühe tootegrupiga. Lisaks sellee on ETIM vähese hierarhiaga lahendatud: tootegrupi tase on eraldi määratud, et võimaldada lihtsalt tooteklasse hallata. Oluline – see on ETIM peamine fookus – on tooteklassi definitsioon ja nende klasside omadused.

Klass

ETIM klass kirjeldab sarnaseid tooteid ja eri tootjate tooteperesid. Kõikidel tooteklassidel on erinevad omadused vastavalt toodete karakteristikutele nendes klassides. Omadused igas klassis on struktrureeritud vastavalt nende olulisusele ja põhinäitajatele (mõõdud, peamised omadused jne).

Omadused

Omadus on defineeritud tema kirjelduse, omaduse tüübi, ühiku ja/või väärtusega.

Omaduse tüübid:
A – väärtuste loetelu = loetelu kõikidest võimalikest väärtustest (näiteks roheline, punane, lühike, pikk jne)
L – loogiline = jah või ei küsimused (samuti tuntud kui “õige” või “vale”)
N – numbriline = üks numbriline väärtus
R – vahemik = kahe määratud numbri vahele mahtuvad väärtused

Väärtus

Kõikide loetelul põhinevate väärtuste jaoks on defineeritud võimalike väärtuste loetelu.

Ühik

Numbrilised ja vahemikul põhinevad omadused vajavad mõõtühikuid, mis kirjeldavad neid tulemuste väärtusi. Erandiks on omadused nagu  “arv ..” – need ei vaja mõõtühikuid.

Sünonüümid

samuti kasutatakse väljendit võtmesõna või märksõna kui võimaliku alternatiivset nimetust tooteklassile (mitte grupile). Sünonüüm võib viidata mitlle tooteklassile ja tooteklassil võib olla mitu sünonüümi. Sünonüümid ei ole seotud omavahel ja neil ei ole identifikaatorit: iga sünonüüm on otse seotud tooteklassiga (keelest sõltuvalt). Kohalikud ETIM organisatsioonid haldavad omakeelseid sünonüüme omas keeles. ETIM mudeli baaskeeleks on ETIM-inglise, millest lähtuvad kõik tõlgitud versioonid. Keskorganisatsioon haldab baasversiooni (Briti) inglise keeles koos selle keele sünonüümide sidumisega.

Näide ETIM klassist koos kõikide asjakohaste omaduste tüüpidega:
CMT ekraanipilt

ETIM MC (Mudeli klassid)

ETIM mudeli klassid on meie klassifikatsioonimudeli täiendus, mis kirjeldab toodete parameetreid nende esitamiseks 3D geomeetriliste objektidena. Sel moel ühtlustab ETIM MC ühetaolist 3D tooteinfo vahetust kasutajate ja CAD tarkvara vahel. ETIM MC arendati eraldi kihina põhimudelile lisaks, jättes sel moel bassmudeli puutumata. Teisisõnu ei muuda lahendus baasmudelit keerulisemaks kui kasutada vaid ETIM klassifikatsiooni!

Siiani on ETIM MC-s 360 klassi enimkasutatavate 3D toodete jaoks. Lahendus on arendatud Holladis ja nüüd tuntud kui ametlik ETIM internationali standard. Kuigi väga paljud riigid on huvitatud selle rahvusvahelisest arendusest, on see siiski varases staadiumis kuid on samas paljulubav. Eriti peale seda kui ETIM MC muutus mõjukaks elemendiks ETIMi sidumiseks BIM (Building Information Muodel) mudeliga. Lisainfot näete (inglise keeles) animeeritud videost ETIM MC kohta.

ETIM klassifikatsiooni mudel on üheselt mõistetav: kõik elemendid on eeldefineeritud!